Tietoa kerhosta

Yleistä

Cubic Club on Porvoossa 1993 perustettu moottoripyöräkerho.

Sen toimintaperiaatteisiin kuuluu moottoripyöräilyharrastuksen edistäminen sekä harrastukseen liittyvän tieto-taidon ja osaamisen kehittäminen. Pääosin kerhon toiminta on matkamoottoripyöräilypainoista. Yhteiset isommalla ja/tai pienemmällä porukalla suoritetut matkat niin Etelä-Euroopan kuumille hiekkarannoille kuin Pohjois-Norjan viileille rantakallioille ovat jokavuotisia tapahtumia. Matkailukauden avaajana toimii yleensä Eestin matka Helatorstain viikonloppuna.

Cubic Club on Suomen Motoristit SMOTO r.y:n jäsenjärjestö ja siten jäsenyys Cubic:ssa on myös jäsenyys SMOTO:ssa. Tätä kautta saa alennuksia laivamatkoista, retkeilymaja- ja leirintäaluemajoituksista jne. Lisätietoa SMOTO:sta saat osoitteesta http://www.smoto.fi

Matkamoottoripyöräilyn lisäksi kerho ja kerholaiset kehittävät ajotaitojaan. Ajokauden avajaisten yhteydessä harjoitellaan moottoripyörän käsittelyä niin yksin ajettuna kuin kaksi päällä. Hidasta ja nopeaa pujottelua, jarrutusharjoittelua sekä erilaisia ratatekniikoita käydään läpi jotta talven jälkeen olisi tuntuma ajamiseen ja pyörän hallintaan riittävän hyvä liikennettä varten.

Aika ajoin myös moottoriradoilla harjoitellaan pyöränhallintaa ja toimintaa nopeuksissa joita liikenteessä ei voi käyttää. Viikonloppu moottoriradalla opettaa paljon siitä mitä voi ja mitä ei voi tehdä jos kovaa ajettaessa eteen tulee yllättävä tilanne. Ajo radalla myös vähentää tarvetta kokeilla itseään ja pyörää liikenteessä.

Cubic Clubilla on omat kerhotilat Ölstenissä.

Jäsenmaksut 2022

Vuosikokouksen päättämät jäsenmaksut vuodelle 2022 pysyivät ennallaan.

Jäsenmaksut maksetaan suoraan sähköpostilla toimitetun laskun mukaan tai sitten omaehtoisesti näiden tietojen mukaisesti. Viestikenttään mitä on maksamassa.

FI41 4050 1020 1763 18

1) Samassa taloudessa asuvat henkilöt, nuorisojäsenenä voi olla myös erikseen.

2) Pyörän säilytys edellyttää aina kerhon jäsenyyttä tai nuoriso-/perhejäsenyyttä, sekä yhtä Hallin käyttöoikeutta perhettä kohden. Täten esimerkiksi yhden jäsenen yhden pyörän vuotuinen kokonaismaksu on 305€. Tai samassa perheessä kaksi pyörää, mutta vain yksi avain (=hallin käyttöoikeus) tarkoittaisi yhteensä 490€ vuosikustannusta. Perheenjäseniksi lasketaan samassa taloudessa asuvat henkilöt, jotka ovat myös rekisteriin merkittyjä pyörän haltijoita. 3. tai useampi pyörä vain kerhon hallituksen luvalla.

3) Jonkun täysi-ikäisen jäsenen läsnäolo vaaditaan koko tilaisuuden ajaksi.

Muiden kulkuvälineiden kuin moottoripyörien säilytys vain hallituksen luvalla.

Jäsenistöä 2022

Kerhossa oli jäseniä Tammikuun 2022 alussa 67 kpl.

Hallitus 2022

Vuosikokous 8.4.2022 valitsi hallituksen vuodelle 2022.

Harry Kouri

PJ / tiedotus

puh. 040_563_0235

harry.kouri...teknos.com

Santtu Päivärinta

Jäsen / tiedotus / web

puh. 040_524_9080

santtu.paivarinta...gmail.com

Katja Mattila

Rahastonhoitaja

puh. 050_434_2620

katja123mattila...gmail.com

Toni Orela

VaraPJ

puh. 040_181_5169

toni.orela...gmail.com

Topi Kärkkäinen

Varajäsen

puh. 045_137_5393

torspo1984...gmail.com

Mika Oksanen

Varajäsen

puh.

munsahkoposti...hotmail.com

Kjell Finnbäck

Varajäsen

puh. 040_541_1375

kjell_from_hell...gmail.com

Cubic Club Porvoo ry säännöt

Cubic Club Porvoo r.y:n säännöt

1§ Tämän yhdistyksen nimi on Cubic Club Porvoo r.y. ja sen kotipaikka on Porvoon kaupunki. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä kerhoksi.

2§ Kerhon tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää jäsenissään innostusta moottoripyöräilyyn lakien, asetusten, liikennesääntöjen ja hyvien tapojen hengessä sekä kasvattaa jäsenistään ajokulttuurin vaatimuksista selvillä olevia, taitavia ja huolellisia ohjaajia. Tarkoitukset toteutetaan järjestämällä koulutustilaisuuksia, kokoontumisia, retkiä ja kerhoiltoja.

3§ Kerho voi hankkia ja omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta.

4§ Kerhon virallinen kieli on suomi.

5§ Kerhoon voi liittyä jäseneksi jokainen henkilö, jonka kerhon hallitus jonkun kerhon jäsenen ehdotuksesta hyväksyy.

6§ Jäsenen, joka haluaa erota kerhosta, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Eron myöntää hallitus. Suoritettua jäsenmaksua tai sen osaa ei palauteta.

7§ Jos kerhon jäsen toimii kerhon sääntöjen tai päätösten vastaisesti tai laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen hallituksen määräämänä aikana, voi hallitus erottaa jäsenen.

8§ Kerhon toimintaa johtaa ja sen talouden hoidosta ja omaisuudesta vasta vuosikokouksen vuodeksi kerrallaan valitsema hallitus, joka on myös kerhon laillinen edustaja. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kolme (3) muuta varsinaista jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Jäsenluetteloa hoitaa rahastonhoitaja hallituksen toimeksiannosta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen olleessaan estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta vähintään kolme (3) kertaa vuodessa ja on päätösvaltainen vähintään kolmen (3) jäsenen ollessa läsnä. Hallituksen kokouksissa päätetään kaikki asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin ratkaisee arpa.

Hallituksen tehtävänä on:

- Johtaa kerhon toimintaa sen tarkoitusperien toteuttamiseksi.

- Vastata kerhon talouden ja omaisuuden hoidosta.

- Valvoa ja tarkistaa kerhon kirjanpitoa.

- Valmistaa vuosikokouksessa esille tulevat asiat.

- Laatia vuosikokoukselle kerhon tili- ja toimintakertomukset edelliseltä toimintavuodelta.

- Toimeenpanna vuosi- ja ylimääräisten kokousten päätökset.

- Laatia talousarvio ja toimintasuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten ja esittää ne vuosikokoukselle.

- Hyväksyä uudet jäsenet jaerottaa ne, jotka ovat siihen antaneet aihetta kuten näiden sääntöjen §7 määrää.

Eri tapahtumien ja toimintojen järjestelyjä varten voi hallitus valita työryhmiä, joiden koollekutsujana ja puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja ja joiden tehtävät ja toiminta-ajat määrää tarkemmin hallitus.

9§ Kerhon nimenkirjoittajina toimivat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri sekä taloudenhoitoa koskevissa asioissa edellisten lisäksi myös rahastonhoitaja, kukin erikseen.

10§ Kerhon toimintavuosi ja samalla tilikausi on kalenterivuosi. Tilit on hallituksen toimesta päätettävä 31.12. ja jätettävä tilintarkastajille viimeistään 20.01. Tilintarkastajien tulee palauttaa tilit lausuntoineen viimeistään 31.01.

11§ Kerhon vuosikokous pidetään vuosittain helmikuun aikana hallituksen tarkemmin määräämässä paikassa ja aikana. Kutsu vuosikokoukseen on toimitettava kirjallisesti kaikille kerhon jäsenille vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Vuosikokouksessa toimii, ellei kokous yksinkertaisella äänten enemmistöllä toisin päätä, puheenjohtajana hallituksen puheenjohtaja ja sihteerinä hallituksen sihteeri. Kokouksen on kuitenkin valittava puheenjohtaja ja sihteeri muista kerhon jäsenistä kuin hallitukseen kuuluvista siksi ajaksi, kun käsitellään tili- ja vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle ja tilintarkastajien vaalia.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

  2. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

  3. Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä toimintavuodelta sekä kuullaan tilintarkastajien lausunto.

  4. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle edelliseltä toimintavuodelta.

  5. Valitaan seuraavaksi vuodeksi hallituksen puheenjohtaja, jonka tulee olla täysi-ikäinen Suomen kansalainen.

  6. Valitaan hallituksen muut varsinaiset jäsenet henkilökohtaisine varajäsenineen.

  7. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja näille henkilökohtaiset varamiehet.

  8. Esitetään hallituksen laatimat talousarvio ja toimintasuunnitelma seuraavaksi toimintavuodeksi ja päätetään niistä.

  9. Määrätään jäsenmaksun suuruus.

  10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12§ Ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään viidesosa (1/5) kerhon jäsenistä on siitä tehnyt hallitukselle kirjallisen ja perustellun esityksen. Kutsu ylimääräiseen kokoukseen tapahtuu samoin kuin vuosikokoukseen. Puhetta johtaa hallitukseen puheenjohtaja.

13§ Kerhon kokouksessa ei valtakirjalla voi äänestää.

14§ Kerhon, sen hallituksen ja työryhmien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Hallituksen ja työryhmien pöytäkirjat tarkastetaan seuraavassa hallituksen kokouksessa. Vuosikokouksen ja ylimääräisten kokousten pöytäkirjat tarkastavat kokousten valitsemat pöytäkirjantarkastajat.

15§ Näihin sääntöihin älköön tehtäkö muutoksia tai yhdistystä purettako, ellei vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kerhon vuosikokouksessa tai ylimääräisessä kokouksessa annetuista äänistä kannata tällaista esitystä. Sääntöjen muuttamisesta tai kerhon purkamisesta on mainittava kokouskutsussa.

16§ Jos kerho purkaantuu, lankeavat mahdolliset kerhon varat ja omaisuus Porvoon kaupungille.

17§ Muissa kohdin menetellään kuten Suomen yhdistyslaki määrää.